اعضای هیات علمی

محسن حیاتی

محسن حیاتی

محسن حیاتی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 34343204-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

فعالیت های اجراییلیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدارهای مجتمع (CMOS ) 1412606 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی (RFIC) 1412607 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
مدارهای مجتمع (CMOS ) 1412606 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
مدارهای مجتمع (CMOS ) 1412606 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی (RFIC) 1412607 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه