اعضای هیات علمی

حمدی عبدی

حمدی عبدی

حمدی عبدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 34343220-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

                                   

 

 

                                            تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی- 2 (نمونه طرح درس)

مجموعه اول

مجموعه دوم

مجموعه سوم

مجموعه چهارم

مجموعه پنجم

مجموعه ششم

مجموعه هفتم

مجموعه هشتم

مجموعه نهم

                                                                                                    

 
 
                                                               دینامیک سیستم های قدرت
 
 

سوابق علمی و اجرایی

- عضو کمیسیون تخصصی فنی مهندسی  و هنر و معماری هیات ممیزه دانشگاه رازی

- عضو حقیقی کارگروه بررسی صلاحیت علمی مهندسی برق

- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی     (۱۳۹۵ تاکنون)

- عضو کمیته شورای چاپ و نشر دانشگاه رازی                                       ( از 1397 تاکنون)

- مدیر گروه مهندسی برق                                                                   (1392الی 1394)

 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/05 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
دینامیک سیستمهای قدرت 1 1412614 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
بهره برداری از سیستمهای قدرت پیشرفته 1412513 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/30 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
دینامیک سیستمهای قدرت 1 1412614 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/18 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
بهره برداری از سیستمهای قدرت پیشرفته 1412513 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
بهره برداری از سیستمهای قدرت پیشرفته 1412513 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
دینامیک سیستمهای قدرت 1 1412614 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
ماشینهای الکتریکی 1 1412240 2 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 13 نتیجه
از 1