اعضای هیات علمی

حمدی عبدی

حمدی عبدی

حمدی عبدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 34343220-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/30 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
دینامیک سیستمهای قدرت 1 1412614 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/18 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
بهره برداری از سیستمهای قدرت پیشرفته 1412513 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
بهره برداری از سیستمهای قدرت پیشرفته 1412513 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
دینامیک سیستمهای قدرت 1 1412614 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
ماشینهای الکتریکی 1 1412240 2 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1