اعضای هیات علمی

حمدی عبدی

حمدی عبدی

حمدی عبدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 34343220-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

فعالیت های اجراییلیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
بهره برداری از سیستمهای قدرت پیشرفته 1412513 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/30 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
دینامیک سیستمهای قدرت 1 1412614 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/18 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
بهره برداری از سیستمهای قدرت پیشرفته 1412513 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
بهره برداری از سیستمهای قدرت پیشرفته 1412513 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی2 1412590 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
دینامیک سیستمهای قدرت 1 1412614 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
ماشینهای الکتریکی 1 1412240 2 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1