اعضای هیات علمی

جمشید بهین

جمشید بهین

جمشید بهین    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

دروس مجازی مقطع کارشناسی نیمسال اول 1399-1400

ردیف طرح درس فایل جزوء (29 شهریور الی 26 مهر) فایل جزوء (26 مهر الی 24 آبان)
1 اقتصاد و طرح مهندسی اقتصاد و طرح مهندسی اقتصاد و طرح مهندسی
2 کنترل فرایند کنترل فرایند کنترل فرایند
       

 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
طراحی راکتورپیشرفته 1416232 3 01 | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کنترل فرآیندها 1416005 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدلسازی وشبیه سازی فرآیندها 1416193 3 01 | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد و طرح مهندسی 1416059 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
طراحی راکتورپیشرفته 1416232 3 01 | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
کنترل فرآیندها 1416005 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصاد و طرح مهندسی 1416059 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
طراحی راکتورپیشرفته 1416232 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/04/01 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
کنترل فرآیندها 1416005 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مدلسازی وشبیه سازی فرآیندها 1416193 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
اقتصاد و طرح مهندسی 1416059 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/29 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
طراحی راکتورپیشرفته 1416232 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
کنترل فرآیندها 1416005 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
اقتصاد و طرح مهندسی 1416059 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
مباحث منتخب 1416278 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
طراحی راکتورپیشرفته 1416232 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
کنترل فرآیندها 1416005 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
اقتصاد و طرح مهندسی 1416059 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
طراحی و اقتصاد کارخانه 1416104 3 01 نامشخص 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
کنترل فرآیندهای 2 1416109 2 01 نامشخص 1396/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2