اعضای هیات علمی

جمشید بهین

جمشید بهین

جمشید بهین    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی راکتورپیشرفته 1416232 3 01 | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
کنترل فرآیندها 1416005 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
اقتصاد و طرح مهندسی 1416059 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
طراحی راکتورپیشرفته 1416232 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/04/01 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
کنترل فرآیندها 1416005 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
مدلسازی وشبیه سازی فرآیندها 1416193 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
اقتصاد و طرح مهندسی 1416059 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/29 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
طراحی راکتورپیشرفته 1416232 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
کنترل فرآیندها 1416005 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
اقتصاد و طرح مهندسی 1416059 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
مباحث منتخب 1416278 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
طراحی راکتورپیشرفته 1416232 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
کنترل فرآیندها 1416005 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
اقتصاد و طرح مهندسی 1416059 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
طراحی و اقتصاد کارخانه 1416104 3 01 نامشخص 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
کنترل فرآیندهای 2 1416109 2 01 نامشخص 1396/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مباحث منتخب 1416278 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
طراحی راکتورپیشرفته 1416232 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
کنترل فرآیندها 1416005 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مدلسازی وشبیه سازی فرآیندها 1416193 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2