اعضای هیات علمی

یحیی محمدزاده گودینی

یحیی محمدزاده گودینی

یحیی محمدزاده گودینی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: 08334280092
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
مصالح ساختمانی 1424186 2 01 1399/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مقدمات طراحی معماری 2 1424181 5 03 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
مقدمات طراحی معماری 2 1424181 5 01 | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
مقدمات طراحی معماری 1 1424180 5 02 | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
مقدمات طراحی معماری 1 1424180 5 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
مقدمات طراحی معماری 2 1424181 5 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
مقدمات طراحی معماری 2 1424181 5 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
مقدمات طراحی معماری 1 1424180 5 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
مقدمات طراحی معماری 2 1424047 5 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته شنبه (17:30 - 18:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
مقدمات طراحی معماری 2 1424047 5 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00 ) | هفته های فرد پنج شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
هندسه کاربردی 1424038 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
طراحی معماری 1 1424121 5 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395 طرح درس
مقدمات طراحی معماری 1 1424046 5 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 19:00 ) نامشخص ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 13 نتیجه
از 1