اعضای هیات علمی

فرزاد ویسی

فرزاد ویسی

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
انتقال حرارت 1 1418250 3 01 | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/05 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
انتقال حرارت 1 1418250 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
طراحی سیستمهای تهویه مطبوع 1 1418299 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
سیستمهای انتقال آب 1418284 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (13:30 - 17:30) ترم اول 1397 طرح درس
انتقال حرارت جابجایی 1418218 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
طراحی سیستمهای تهویه مطبوع 1 1418299 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
کارگاه اتومکانیک 1418085 1 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (12:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
انتقال حرارت 1 1418250 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
کارگاه اتومکانیک 1418085 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (18:30 - 19:00) ترم دوم 1395 طرح درس
لایه مرزی 1418343 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 10 نتیجه
از 1