اعضای هیات علمی

صابر محمدی

صابر محمدی

صابر محمدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 34343011-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارتعاشات مکانیکی 1418035 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/21 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
کنترل اتوماتیک 1418038 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/25 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
مباحث منتخب در جامدات 1418354 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
ارتعاشات مکانیکی 1418035 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات 1418036 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (11:00 - 11:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات 1418036 1 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (11:00 - 11:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات 1418036 1 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (11:00 - 11:30) ترم دوم 1395
مواد هوشمند 1418335 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1