اعضای هیات علمی

شهرام شریف نیا

شهرام شریف نیا

شهرام شریف نیا    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
طراحی و تحلیل راکتور های بستر سیال 1416337 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
عملیات واحد 1 1416095 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
عملیات واحد 2 1416129 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
انتقال حرارت پیشرفته 1416176 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/03 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
عملیات واحد 1 1416095 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
عملیات واحد 2 1416129 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/28 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
انتقال حرارت پیشرفته 1416176 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
طراحی و تحلیل راکتور های بستر سیال 1416337 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
عملیات واحد 1 1416095 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
عملیات واحد 2 1416129 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/25 (08:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
کاتالیستهای غیر همگن 1416336 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
انتقال حرارت پیشرفته 1416176 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
عملیات واحد 1 1416095 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
عملیات واحد 2 1416129 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
مباحث منتخب 1416278 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
انتقال حرارت پیشرفته 1416176 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/03 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
طراحی و تحلیل راکتور های بستر سیال 1416337 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
عملیات واحد 1 1416095 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
عملیات واحد 2 1416129 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
کاتالیستهای غیر همگن 1416336 3 01 نامشخص 1396/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2