اعضای هیات علمی

شهرام کریمی

change-logo

شهرام کریمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 34343215-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1 1412572 3 02 | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/03 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1 1412572 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/03 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
آزمایشگاه تحلیل سیستمهای قدرت 1412481 1 02 1398/10/29 (17:00 - 19:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه تحلیل سیستمهای قدرت 1412481 1 01 1398/10/29 (17:00 - 19:00) ترم اول 1398
الکترونیک قدرت 1 1412500 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
تاسیسات الکتریکی 1412458 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1 1412572 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/30 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه تحلیل سیستمهای قدرت 1412481 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/22 (18:00 - 19:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه تحلیل سیستمهای قدرت 1412481 1 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/22 (18:00 - 19:00) ترم دوم 1397
تاسیسات الکتریکی 1412458 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
روش های نوین کنترل مبدل های الکترونیک قدرت 1412618 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
طرح خطوط هوایی انتقال و پروژه 1412594 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/26 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
کنترل توان راکتیو 1412609 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1 1412572 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/04 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
آزمایشگاه تحلیل سیستمهای قدرت 1412481 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (20:00 - 21:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه تحلیل سیستمهای قدرت 1412481 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (20:00 - 21:00) ترم اول 1397
الکترونیک قدرت 1 1412500 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
تاسیسات الکتریکی 1412458 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1 1412572 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی1 1412572 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2