اعضای هیات علمی

سعید مرادی

سعید مرادی
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
حکمت معماری در ایران 1424166 2 01 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
طراحی معماری 3 1424123 5 01 | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
متره و برآورد 1424139 2 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
طراحی فنی 1424141 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
طراحی فنی 1424141 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
طرح معماری 3 1424172 4 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
مراتب اجرایی ساختمان 1424171 2 01 1398/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
حکمت معماری در ایران 1424166 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/22 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
طرح معماری 2 1424170 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/23 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
متره و برآورد 1424139 2 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397 طرح درس
طراحی فنی 1424141 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
طراحی فنی 1424141 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
مدیریت پروژه 1424159 2 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
طراحی فنی 1424141 3 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
طرح معماری 1 1424160 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30 ) 1396/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396 طرح درس
مدیریت پروژه 1424159 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
طراحی معماری 3 1424123 5 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 19:00 ) نامشخص ترم دوم 1395 طرح درس
طراحی معماری و شهرسازی 1414030 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
متره و برآورد 1424139 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 19 نتیجه
از 1