اعضای هیات علمی

سعید اویسی

سعید اویسی

سعید اویسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
توزیع و انتقال گاز 1416227 2 01 1398/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
بهینه سازی 1416279 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
محاسبات عددی پیشرفته 1416350 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/28 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
محاسبات مهندسی پالایش 1416119 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
توزیع و انتقال گاز 1416227 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه انتقال حرارت 1416094 1 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه انتقال حرارت 1416094 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
آنالیز اکسرژی فرآیندهای شیمیایی 1416340 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
محاسبات مهندسی پالایش 1416119 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/18 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
توزیع و انتقال گاز 1416227 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه عملیات واحد 1416096 1 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1397
محاسبات عددی پیشرفته 1416350 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
محاسبات مهندسی پالایش 1416119 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/03 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
توزیع و انتقال گاز 1416227 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
مهندسی نفت 1416307 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
آنالیز اکسرژی فرآیندهای شیمیایی 1416340 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
بهینه سازی 1416279 3 01 نامشخص 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
محاسبات عددی پیشرفته 1416350 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
محاسبات مهندسی پالایش 1416119 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
توزیع و انتقال گاز 1416227 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2