اعضای هیات علمی

صبا خسروی

change-logo

صبا خسروی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 34343216-083
اتاق: 306
پست الکترونیکی: 

سیستم های دیجیتال 2

محتوای درسی (اصلاح شده)، محتوای درسی 2، محتوای درسی 3

طرح درس

محتوای تکمیلی 1، محتوای تکمیلی 2، محتوای تکمیلی 3، محتوای تکمیلی 4،  محتوای تکمیلی 5، محتوای تکمیلی 6، محتوای تکمیلی 7، محتوای تکمیلی 8، محتوای تکمیلی 9، محتوای تکمیلی 10، محتوای تکمیلی 11، محتوای تکمیلی 12، محتوای تکمیلی 13، محتوای تکمیلی 14

الکترومغناطیس

طرح درس، محتوای درسی

محتوای تکمیلی 1، محتوای تکمیلی 2، محتوای تکمیلی 3، محتوای تکمیلی 4، محتوای تکمیلی 5، محتوای تکمیلی 6، محتوای تکمیلی 7، محتوای تکمیلی 8، محتوای تکمیلی 9، محتوای تکمیلی 10، محتوای تکمیلی 11، محتوای تکمیلی 12، محتوای تکمیلی 13، محتوای تکمیلی 14

فیزیک الکترونیک

طرح درس

محتوای تکمیلی 1، محتوای تکمیلی 2، محتوای تکمیلی 3، محتوای تکمیلی 4، محتوای تکمیلی 5، محتوای تکمیلی 6، محتوای تکمیلی 7، محتوای تکمیلی 8، محتوای تکمیلی 9، محتوای تکمیلی 10

 

افزاره های نیم رسانا
طرح درس

محتوای درس

محتوای تکمیلی 1، محتوای تکمیلی 2، محتوای تکمیلی 3، محتوای تکمیلی 4، محتوای تکمیلی 5، محتوای تکمیلی 6، محتوای تکمیلی 7، محتوای تکمیلی 8، محتوای تکمیلی 9، محتوای تکمیلی 10

جلسات اول و دوم، جلسه سوم، جلسه چهارم، جلسه پنجم، جلسه ششم، جلسه هفتم، جلسه هشتم، جلسه نهم، جلسه دهم، جلسه یازدهم، جلسه دوازدهم، جلسه سیزدهم، جلسه چهاردهم، جلسه پانزدهم، جلسه شانزدهم

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
سیستم های دیجیتال2 1412574 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
افزاره های نیم رسانا 1412612 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/27 (08:00 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
فیزیک الکترونیک 1412039 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 16:00 ) 1399/03/26 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
الکترونیک 1 1412451 2 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
الکترونیک نوری 1412348 3 01 1398/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
فیزیک الکترونیک 1412039 3 01 هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدارهای مخابراتی 1412050 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
الکترونیک2 1412587 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
سیستم های دیجیتال2 1412574 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
افزاره های نیم رسانا 1412612 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
الکترومغناطیس 1412669 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
الکترونیک2 1412587 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
الکترونیک 1 1412451 2 01 هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
الکترونیک نوری 1412348 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
فیزیک الکترونیک 1412039 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 15 نتیجه
از 1