اعضای هیات علمی

صبا خسروی

change-logo

صبا خسروی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 34343216-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترونیک2 1412587 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
سیستم های دیجیتال2 1412574 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
افزاره های نیم رسانا 1412612 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
الکترومغناطیس 1412669 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
الکترونیک2 1412587 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
الکترونیک 1 1412451 2 01 هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
الکترونیک نوری 1412348 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
فیزیک الکترونیک 1412039 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
نمایش 8 نتیجه
از 1