اعضای هیات علمی

محمد سجاد بیاتی حسین آبادی

محمد سجاد بیاتی حسین آبادی

محمد سجاد بیاتی حسین آبادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 34343221-083
اتاق: دانشکده فنی مهندسی - گروه مهندسی برق
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز ریز موج وآنتن 1412370 1 01 1398/10/22 (20:00 - 21:00) ترم اول 1398
آنتن1 1412624 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/28 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
آموزشهای مهارتی مهندسی برق 1412999 0 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/04/01 (18:00 - 19:00) ترم دوم 1397
آز مخابرات دیجیتال 1412371 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/21 (21:00 - 22:00) ترم دوم 1397
آز مخابرات دیجیتال 1412371 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/21 (21:00 - 22:00) ترم دوم 1397
آنتن آرایه ای ریز نواری 1412644 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
ریز موج 2 1412637 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/18 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
میدانها و امواج 1412453 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
آز ریز موج وآنتن 1412370 1 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/26 (18:00 - 19:00) ترم اول 1397
آشنایی با مهندسی برق 1412544 1 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/27 (17:00 - 19:00) ترم اول 1397
روش اجزاء محدود 1412230 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
مایکروویو1 1412530 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
مایکروویو1 1412530 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 01 هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (19:00 - 20:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 02 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (19:00 - 20:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 04 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (19:00 - 20:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 03 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (19:00 - 20:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه الکترونیک 2 1412044 1 01 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
آشنایی با مهندسی برق 1412544 1 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
ریز موج 2 1412637 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2