اعضای هیات علمی

سمیه بهرامی

سمیه بهرامی

سمیه بهرامی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 34343212-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی 1412032 1 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/21 (20:00 - 21:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی 1412032 1 04 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/21 (20:00 - 21:00) ترم دوم 1397
سیستمهای کنترل خطی 1412031 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/23 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
شبکه های عصبی 1412337 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
مدارهای الکتریکی 2 1412433 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
نمایش 5 نتیجه