اعضای هیات علمی

ثمین روانشادی

ثمین روانشادی

ثمین روانشادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 34343208-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیگنالها و سیستم ها 1412569 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/29 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
ابزار دقیق بیو مدیکال( بیواینسترومنت) 1412550 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/21 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
فیلتر و سنتز مدار 1412456 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
مدل سازی سیستمهای بیولوژیکی 1412542 3 01 1398/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
سیگنالها و سیستم ها 1412569 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
ایمنی و بهداشت صنعتی 1412666 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
اولتراسوند و کاربردبردهای آن در مهندسی پزشکی 1412604 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/26 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
تجهیزات تخصصی بیمارستان با دیدگاه طراحی و تعمیر 1412671 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/25 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
فیلتر و سنتز مدار 1412456 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/26 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
مدارهای الکتریکی 2 1412433 2 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
سیگنالها و سیستم ها 1412569 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
ابزار دقیق بیو مدیکال( بیواینسترومنت) 1412550 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
فیلتر و سنتز مدار 1412456 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/27 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
مدارهای الکتریکی 2 1412433 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
سیگنالها و سیستم ها 1412569 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
ابزار دقیق بیو مدیکال( بیواینسترومنت) 1412550 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
مدارهای الکتریکی 1 1412015 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
اولتراسوند و کاربردبردهای آن در مهندسی پزشکی 1412604 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/23 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
فیلتر و سنتز مدار 1412456 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مدارهای الکتریکی 1 1412015 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2