اعضای هیات علمی

رضا کیهانی

change-logo

رضا کیهانی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: 34343219-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترونیک صنعتی 1412472 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
کارگاه برق 1412018 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/23 (20:00 - 21:00) ترم دوم 1397
کارگاه برق 1412018 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/23 (20:00 - 21:00) ترم دوم 1397
کنترل محرکه های الکتریکی 1412616 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
الکترونیک صنعتی 1412472 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
تئوری جامع ماشینهای الکتریکی 1412502 3 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/20 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
کارگاه برق 1412018 1 03 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/24 (20:00 - 21:00) ترم اول 1397
ماشینهای الکتریکی 3 1412474 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
الکترونیک صنعتی 1412472 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
تئوری جامع ماشینهای الکتریکی 1412502 3 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
ماشینهای الکتریکی2 1412340 2 03 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
ماشینهای الکتریکی 3 1412474 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
الکترونیک صنعتی 1412472 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
انرژی های نو 1412482 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
زبان تخصصی برق 1412033 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
ماشینهای الکتریکی 3 1412474 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1