اعضای هیات علمی

رضا کیهانی

change-logo

رضا کیهانی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: 34343219-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
الکترونیک صنعتی 1412472 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/04 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زبان تخصصی برق 1412033 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/03 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کارگاه برق 1412018 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
کارگاه برق 1412018 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
کنترل محرکه های الکتریکی 1412616 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 02 1398/10/21 (20:00 - 21:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 01 1398/10/21 (20:00 - 21:00) ترم اول 1398 طرح درس
تئوری جامع ماشینهای الکتریکی 1412502 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان تخصصی برق 1412033 2 03 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
کارگاه برق 1412018 1 02 1398/10/19 (17:00 - 19:00) ترم اول 1398 طرح درس
ماشینهای الکتریکی 3 1412474 3 02 1398/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
الکترونیک صنعتی 1412472 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
کارگاه برق 1412018 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/23 (20:00 - 21:00) ترم دوم 1397 طرح درس
کارگاه برق 1412018 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/23 (20:00 - 21:00) ترم دوم 1397 طرح درس
کنترل محرکه های الکتریکی 1412616 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
الکترونیک صنعتی 1412472 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
تئوری جامع ماشینهای الکتریکی 1412502 3 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/20 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
کارگاه برق 1412018 1 03 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/24 (20:00 - 21:00) ترم اول 1397 طرح درس
ماشینهای الکتریکی 3 1412474 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
الکترونیک صنعتی 1412472 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2