اعضای هیات علمی

مهدی پورعبدالله قهفرخی

مهدی پورعبدالله قهفرخی

مهدی پورعبدالله قهفرخی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
خوردگی 1416313 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
رئولوژی پیشرفته پلیمرها 1416332 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
ساختار و خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها 1416334 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
پدیده های انتقال در سامانه های پلیمیری 1416335 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها 1416230 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/18 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
مقدمه ای بر رنولوژی و فرایندهای شکل دهی پلیمر 1416034 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/26 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
خوردگی 1416313 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
رئولوژی پیشرفته پلیمرها 1416332 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
ساختار و خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها 1416334 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/03 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
مکانیک سیالات 2 1416107 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مکانیک سیالات 1416090 1 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/25 (17:00 - 18:00) ترم اول 1396
پدیده های انتقال در سامانه های پلیمیری 1416335 3 01 نامشخص 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
خوردگی 1416124 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
خوردگی 1416313 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
ساختار و خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها 1416334 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
مقدمه ای بر رنولوژی و فرایندهای شکل دهی پلیمر 1416034 3 01 نامشخص 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مکانیک سیالات 2 1416107 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
پدیده های انتقال در سامانه های پلیمیری 1416335 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
خوردگی 1416313 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مقدمه ای بر رنولوژی و فرایندهای شکل دهی پلیمر 1416034 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1