اعضای هیات علمی

مهدی پورعبدالله قهفرخی

مهدی پورعبدالله قهفرخی

مهدی پورعبدالله قهفرخی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

زمان بندی شرکت در آزمون شفاهی دوم درس مقدمه ای بر رئولوژی و فرایندهای شکل دهی پلیمرها

اطلاعیه برگزاری آزمون پایان ترم درس پدیده های انتقال در سامانه های پلیمری

اطلاعیه برگزاری آزمون دوم پایان ترم درس مقدمه ای بر رئولوژی و فرایندهای شکل دهی پلیمرها

اطلاعیه شماره 2 درس مقدمه ای بر رئولوژی و فرایندهای شکل دهی پلیمرها

اطلاعیه برگزاری آزمون پایان ترم درس مقدمه ای بر رئولوژی و فرایندهای شکل دهی پلیمرها

اطلاعیه برگزاری آزمون پایان ترم درس شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

طرح درس:

طرح درس پدیده های انتقال در سامانه های پلیمری

طرح درس شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها

طرح درس مقدمه ای بر رئولوژی و فرایندهای شکل دهی پلیمرها

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ویدیوهای درسی برای آموزش مجازی دانشجویان:

درس پدیده های انتقال در سامانه های پلیمری

هفته اول-جلسه اول(بخش 1   بخش 2    بخش 3)    هفته اول-جلسه دوم   

هفته دوم-جلسه اول(بخش 1  بخش 2)

 

شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها

هفته اول-جلسه اول (بخش 1  بخش 2)    هفته اول-جلسه دوم(بخش 1  بخش 2)    

هفته دوم-جلسه اول(بخش 1  بخش 2)

 

مقدمه ای بر رئولوژی و فرایندهای شکل دهی پلیمرها

هفته اول-جلسه اول(بخش 1  بخش 2)     هفته اول-جلسه دوم(بخش 1  بخش 2)     

هفته دوم-جلسه اول(بخش 1  بخش 2

بخش دوم جزوه رئولوژی

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اطلاع رسانی در مورد آزمون میان ترم درس مقدمه ای بر رئولوژی و فرایندهای شکل دهی پلیمرها

مقالاتهمایش ها