اعضای هیات علمی

پگاه زرجام

پگاه زرجام

پگاه زرجام    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 34343205-083
اتاق: 317
پست الکترونیکی: 

 

1)  پردازش تصاویر دیجیتال- DIP

 
درس  شرح درس
طرح درس و مراجع

طرح درس

مراجع

اطلاعیه ها

نحوه  ارزیابی درس

تشکیل کلاسها در LMS

تکالیف

تکلیف 1

تکلیف 2

تکلیف3

 

محتوای درس

 

هفته اول

هفته دوم و سوم

هفته چهارم و پنجم

هفته ششم

هفته هفتم

هفته هشتم

هفته نهم

هفته دهم و یازدهم 

هفته دوازدهم

هفته سیزدهم

هفته چهاردهم

هفته پانزدهم

 

 

2) پردازش سیگنالهای پزشکی- BSP

 
درس شرح درس
طرح درس و مراجع

طرح درس

مراجع

اطلاعیه ها

نحوه ارزیابی درس

تشکیل کلاسها در LMS

تکالیف

تکلیف 1

تکلیف 2
محتوای درس

هفته اول تا سوم

هفته چهارم و پنجم

هفته ششم

هفته هفتم

هفته هشتم و نهم

هفته دهم تا دوازدهم

هفته سیزدهم

هفته چهاردهم

هفته پانزدهم

 

 

3) زبان تخصصی برق- English

 
درس شرح درس
طرح درس و مراجع

طرح درس

مراجع

اطلاعیه ها

نحوه  ارزیابی درس

اطلاعیه 1

تشکیل کلاسها در LMS
تکالیف

تکلیف 1

تکلیف 2

تکلیف 3

محتوای درس

هفته اول

لغات هفته اول

هفته دوم

لغات هفته دوم

هفته سوم

لغات هفته سوم

هفته چهارم

لغات هفته چهارم

هفته پنجم

لغات هفته پنجم

هفته ششم

لغات هفته ششم

هفته هفتم

لغات هفته هفتم 

یادآوری گرامر

هفته هشتم

لغات هفته هشتم

هفته نهم

لغات هفته نهم

هفته دهم

لغات هفته دهم

هفته یازدهم

لغات هفته یازدهم

هفته دوازدهم

هفته سیزدهم

 

 

4- آزمایشگاه پردازش سیگنالهای دیجیتال -DSP Lab

آزمایش  شرح  آزمایش
اطلاعیه ها 

نحوه ارزشیابی

تشکیل کلاسها در LMS

آزمایش 1 Representing Discrete-Time Signals
آزمایش 2 (The Discrete Fourier Transform (DTFT
آزمایش 3

Convolution and LTI Systems

آزمایش 4 Z-Transform and Zero-Pole Diagram 
آزمایش 5 Signals Sampling 
آزمایش 6

(P1-Digital Filter Design (IIR and FIR

آزمایش 7 (P2-Digital Filter Design (IIR and FIR

 

مهم:  هایپرلینک مطالب هفته های قبل تر تدریس به ترتیب  حذف شده و هایپرلینک و فضای آنها به مطالب  هفته های جدیدتر اختصاص می یابد.

 
  • مقالات و کتب

کتبمقالاتهمایش ها