اعضای هیات علمی

امید بختیاری

امید بختیاری

امید بختیاری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

امید بختیاری

دانشیار گروه مهندسی شیمی

دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه رازی

 

نشانی پست الکترونیک: obakhtiari@razi.ac.ir

 

نشانی پستی: کرمانشاه - بلوار طاق‌بستان - باغ ابریشم - دانشگاه رازی - دانشکده نفت و پتروشیمی - مرکز پژوهشی غشا

 

 

 

پیشینه آموزشی

کارشناسی:

مهندسی شیمی - فرآیندهای پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی - دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه رازی - 1382

 

کارشناسی ارشد:

مهندسی شیمی - دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه علم و صنعت ایران - طراحی فرآیندهای جداسازی - 1384.

 

دکتری:

مهندسی شیمی - دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه علم و صنعت ایران - 1390

 

پیشینه پژوهشی

انتشارات:

مقاله‌های مجله‌های ISI:[1-23]

 

1.    Mohammadi, T. and O. Bakhteyari, Concentration of l-lysine monohydrochloride (l-lysine–HCl) syrup using vacuum membrane distillation. Desalination, 2006. 200(1–3): p. 591-594.

2.    Bakhtiari, O. and T. Mohammadi, L-Lysine Monohydrochloride Syrup Concentration using a Membrane Hybrid Process of Ultrafiltration and Vacuum Membrane Distillation. Chemical Engineering & Technology, 2008. 31(11): p. 1569-1576.

3.    Bakhtiari, O., et al., Preparation and characterization of mullite tubular membranes. Desalination and Water Treatment, 2011. 36(1-3): p. 210-218.

4.    Bakhtiari, O., et al., Synthesis and Characterization of Polyimide Mixed Matrix Membranes. Separation Science and Technology, 2011. 46(13): p. 2138-2147.

5.    Mosleh, S., et al., Zeolite filled polyimide membranes for dehydration of isopropanol through pervaporation process. Chemical Engineering Research and Design, 2012. 90(3): p. 433-441.

6.    Bakhtiari, O., et al., Mixed matrix membranes for pervaporative separation of isopropanol/water mixtures. Desalination and Water Treatment, 2012. 41(1-3): p. 45-52.

7.    Khosravi, T., et al., Mixed matrix membranes of Matrimid 5218 loaded with zeolite 4A for pervaporation separation of water–isopropanol mixtures. Chemical Engineering Research and Design, 2012. 90(12): p. 2353-2363.

8.    Mohammad Gheimasi, K., T. Mohammadi, and O. Bakhtiari, Modification of ideal MMMs permeation prediction models: Effects of partial pore blockage and polymer chain rigidification. Journal of Membrane Science, 2013. 427: p. 399-410.

9.    Kazemi, P., et al., Pertraction of methylene blue using a mixture of D2EHPA/M2EHPA and sesame oil as a liquid membrane. Chemical Papers, 2013. 67(7): p. 722-729.

10.  Peydayesh, M., et al., Preparation and characterization of SAPO-34 – Matrimid® 5218 mixed matrix membranes for CO2/CH4 separation. Chemical Engineering Research and Design, 2013. 91(7): p. 1335-1342.

11.  Gheimasi, K.M., et al., Prediction of CO2/CH4 permeability through Sigma-1–Matrimid®5218 MMMs using the Maxwell model. Journal of Membrane Science, 2014. 466: p. 265-273.

12.  Kazemi, P., et al., Stability and extraction study of phenolic wastewater treatment by supported liquid membrane using tributyl phosphate and sesame oil as liquid membrane. Chemical Engineering Research and Design, 2014. 92(2): p. 375-383.

13.  Peydayesh, M., et al., Treatment of bentazon herbicide solutions by vacuum membrane distillation. Journal of Water Process Engineering, 2015. 8: p. e17-e22.

14.  Gheimasi, K.M., T. Mohammadi, and O. Bakhtiari, Using a New Model for Prediction of Gas Permeability through MMMs: Considering Effects of Particles Shape, Polymer Chain Rigidification, Partial Pore Blockage, and Void Formation. Separation Science and Technology, 2015. 50(15): p. 2384-2395.

15.  Bakhtiari, O. and N. Sadeghi, Mixed matrix membranes’ gas separation performance prediction using an analytical model. Chemical Engineering Research and Design, 2015. 93: p. 710-719.

16.  Naseri, M., et al., Synthesis and gas transport performance of MIL-101/Matrimid mixed matrix membranes. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2015. 29: p. 249-256.

17.  Moghaddam Kamrani, P., et al., Theoretical modeling of direct contact membrane distillation (DCMD): effects of operation parameters on flux. Desalination and Water Treatment, 2015. 56(8): p. 2013-2022.

18.  Hayer, H., O. Bakhtiari, and T. Mohammadi, Simulation of momentum, heat and mass transfer in direct contact membrane distillation: A computational fluid dynamics approach. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2015. 21: p. 1379-1382.

19.  Hayer, H., O. Bakhtiari, and T. Mohammadi, Analysis of heat and mass transfer in vacuum membrane distillation for water desalination using computational fluid dynamics (CFD). Desalination and Water Treatment, 2015. 55(1): p. 39-52.

20.  Arzani, M., et al., Preparation of mullite ceramic microfilter membranes using Response surface methodology based on central composite design. Ceramics International, 2016. 42(7): p. 8155-8164.

21.  Fazlifard, S., T. Mohammadi, and O. Bakhtiari, Chitosan/ZIF-8 Mixed-Matrix Membranes for Pervaporation Dehydration of Isopropanol. Chemical Engineering & Technology, 2017. 40(4): p. 648-655.

22.  Bakhtiari, O. and S. Hashemi Safaee, Industrial grade 1-butene/isobutane separation using supported liquid membranes. Chemical Engineering Research and Design, 2017. 123: p. 180-186.

23.  Afarin Djavanrouh, T.M.a., Omid Bakhtiari, Fouling behavior investigation of a thermally modified RO membrane. Desalination and Water Treatment, 2017. 76: p. 121-133.

 

مقاله‌های مجله‌های علمی - پژوهشی:

1-    Omid Bakhtiari, Samira Mosleh, TayebehKhosravi and Toraj Mohammadi, “Preparation, Characterization and Gas Permeation of Polyimide Mixed Matrix Membranes”, Journal of Membrane Science and Technology, pp. 1-8, Vol. 1, 2011.

1-    OmidBakhtiari, TayebehKhosravi, Samira Mosleh, Toraj Mohammadi, “Morphological study of polyimide mixed matrix membranes”, Journal of Applied Membrane Science & Technology, Vol. 13, June 2011, 53 - 63.

http://www.penerbit.utm.my/cgi-bin/bi/jamst/index.cgi?id=volume_13

2-    A. Salimi, O. Bakhtiari, M. K. Moghaddam, and T. Mohammadi, “Mixed matrix membrane performance prediction for gas separation using modified models”, Journal of Applied Membrane Science & Technology, Vol. 13, June 2011, 11 - 25.

3-    O. Bakhtiari and N. Sadeghi, “The Formed Voids around the Filler Particles Impact on the Mixed Matrix Membranes’ Gas Permeabilities”, International Journal of Chemical Engineering and Applications, Vol. 5, No. 2, 2014.

4-    سپیده سروش، امید بختیاری و تورج محمدی، "مدل‌سازی بازیابی مواد خوش‌بو از جریان‌های دربرگیرنده آن‌ها با تماس دهنده‌های غشایی، مجله شیمی و مهندسی شیمی ایران، بهار 1393.

 

مقاله‌های کنفرانسی:

1.      Toraj Mohammadi- Omid Bakhteyari, ”Concentration of L-Lysine Monohydrochloride (L-Lysine-HCl) Syrup Using Vacuum Membrane Distillation (VMD)”, 10th Iranian chemical engineering congress, Sistan and Balochestan university, 15-17 November, 2005.

2.      Omid Bakhtiari, Mohammad Samei, Hamid Taghikarimi, and Toraj Mohammadi, “Preparation and characterization of mullite tubular membranes”, 5th Membrane Science and Technology Conference, PERMEA 2010, 2010.

3.      Omid Bakhtiari, Samira Mosleh, Tayebeh Khosravi, and Toraj Mohammadi, “Mixed matrix membranes for pervaporation separation of isopropanol / water mixtures”, 5th Membrane Science and Technology Conference, PERMEA 2010, 2010.

4.      Omid Bakhtiari, Mohammad Samei, Hamid Taghikarimi, and Toraj Mohammadi, “Synthesis and characterization of DD3R zeolite for CO2/CH4 separation”, 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering , Kermanshah, Iran, 25-28 October, 2010.

5.      Omid Bakhtiari, Mohammad Samei, Hamid Taghikarimi, and Toraj Mohammadi, “Scale up of mullite microfilters”, 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering , Kermanshah, Iran, 25-28 October, 2010.

6.      Tayebeh Khosravi, Samira Mosleh, Omid Bakhtiari, and Toraj Mohammadi, “Preparation and characterization of mixed matrix membranes using Matrimid 5218”, 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering , Kermanshah, Iran, 25-28 October, 2010.

7.      Samira Mosleh, Tayebeh Khosravi, Omid Bakhtiari, and Toraj Mohammadi, “Pervaporation dehydration of isopropanol using mixed matrix membranes”,13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering , Kermanshah, Iran, 25-28 October, 2010.

8.      Omid Bakhtiari, Tayebeh Khosravi, Samira Mosleh, and Toraj Mohammadi, “Mixed matrix membrane preparation using polyimides for gas separation”, First International Conference on Composites and Nanocomposites (ICNC 2011): January 7, 8 and 9, 2011, Kottayam, Kerala, India, 2011.

9.      Omid Bakhtiari, Samira Mosleh, Tayebeh Khosravi, and Toraj Mohammadi, “Hydrophilic zeolite-Matrimid 5218 mixed matrix membranes for pervaporation dehydration of isopropanol”, First International Conference on Composites and Nanocomposites (ICNC 2011): January 7, 8 and 9, 2011, Kottayam, Kerala, India, 2011.

10.   Samira Mosleh, Tayebeh Khosravi, O. Bakhtiari and T. Mohammadi, “Fabrication of BTDA-DAPI (Matrimid 5218) Polyimide Membrane for the Pervaporation Dehydration of Isopropanol: Effects of Operating Conditions”, First Iranian national membrane conference, Tehran university, Iran, 2011.

11.   Mohsen Maghami Dolatabad, Omid Bakhtiari, MashallahRezakazemi, Fereshteh Naeimpoor, Toraj Mohammdi, “Evaluation of submerged ceramic membrane bioreactor performance for high loaded synthetic wastewater treatment” IWA-6029, Membranes Conference, Aachen, Germany, 4 - 7 October 2011.

12.   Omid Bakhtiari, Mohammad Samei, Hamid Taghikarimi, Toraj Mohammadi, “Preparation and characterization of mullite tubular membranes for water/wastewater pretreatment” IWA-6029
Membranes Conference, Aachen, Germany, 4 - 7 October 2011.

13.   Omid Bakhtiari, Samira Mosleh, Tayebeh Khosravi, Toraj Mohammadi, “Polyimide mixed matrix membranes preparation and characterization for CO2 selective separation”, Second International Conference on Air Pollution and Control (CAPAC-II). 19- 23, 2011, Kervansaray, Antalya, Turkey.

14.   Omid Bakhtiari, Samira Mosleh, Tayebeh Khosravi, Toraj Mohammadi, “Polyimide mixed matrix membranes: preparation and characterization for CO2 selective separation”, The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2011) Kish, Iran, 21-24 November, 2011.

15.   Ali Salimi, Omid Bakhtiari, Toraj Mohammadi , “Mixed matrix membrane performance prediction for gas separation using modified Maxwell model”, The 7th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2011) Kish, Iran, 21-24 November, 2011.

16.   O. Bakhtiari, N. Sadeghi, “Modification of permeation predictive models for mixed matrix membranes with the formed voids around the filler particles”, The 8th International Chemical Engineering Congress& Exhibition (IChEC 2014), Kish, Iran, 24-27 February, 2014.

17.   M. Badini Pourazar, Y. Ghiasi, M. Mirfendreski, T. Mohammadi, O. Bakhtiari, “Comparison of zeolitic adsorbents of NaX and NaY and their synthesis procedure”, The 8th International Chemical Engineering Congress& Exhibition (IChEC 2014), Kish, Iran, 24-27 February, 2014.

18.   P. Moghadam Kamrani, T. Mohammadi, O. Bakhtiari, “A mathematical model for prediction of mass flux through the direct contact membrane distillation (DCMD)”, The 8th International Chemical Engineering Congress& Exhibition (IChEC 2014), Kish, Iran, 24-27 February, 2014.

  1. F. Bozorgi Amiri, T. Mohammadi , O. Bakhtiari, “Regeneration of a rigorous model results predicting pervaporative dehydration of ethanol”, The 8th International Chemical Engineering Congress& Exhibition (IChEC 2014), Kish, Iran, 24-27 February, 2014.

20.   M. Mehdipour ghazi, N. Allahgoli, T. Mohammadi, O. Bakhtiari, “ANN modeling of H2/CO separation performance using membrane process”, The 8th International Chemical Engineering Congress& Exhibition (IChEC 2014), Kish, Iran, 24-27 February, 2014.

 

21.     امید بختیاری- جمشید بهین، "کوپلیمریزاسیون اتیلن و آلفا-الفین‌ها با کاتالیست‌های زیگلر - ناتا در فاز مایع"، سومین همایش دانشجویی مهندسی شیمی، دنشگاه صنعتی شریف،1382.

22.     امید بختیاری، نازلی مسگری عباسی، تورج محمدی، "مقایسه نتایج تجربی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فلاکس جریان عبور کرده اسمز معکوس با نتایج پیش بینی شده توسط یک مدل تئوری"، یازدهمین کنگره مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، 1385.

23.     امیدبختیاری،سعیده افشارزند، تورج محمدی، "شیرین‌سازی آب به روش الکترودیالیز"، یازدهمین کنگره مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، 1385.

24.     تورج محمدی، امید بختیاری،Desalination is being essential in Persian Gulf countries، همایش بین‌المللی نمک زدایی اب دریا، تهران، بهمن 86.

25.     امید بختیاری، محمد پیدایش، تورج محمدی، " ساخت پودرهای زئولیتی سیگما - 1 و DD3R" همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، آذر ماه 1390.

26.      کیوان محمد قیماسی، امید بختیاری ، تورج محمدی، "بررسی مدل‌های ریاضی تراوایی غشاهای ماتریس آمیخته‌ی در بر گیرنده نانوذرات تراوا"، همایش علمی سالیانه دانشگاه رازی، آذر ماه 1390

27.     کیوان محمدقیماسی، امید بختیاری، تورج محمدی، "اثر همزمان مسدود شدن حفرات و سخت شدن زنجیره‌های پلیمری در مدل بروگمن برای پیش‌بینی تراوایی غشا ماتریس آمیخته"، چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، مهرماه 1391.

28.     کیوانمحمدقیماسی، امیدبختیاری، تورج م پحمدی، "اثر سخت شدن زنجیره‌های پلیمری در مدل پال برای پیش‌بینی تراوایی غشا ماتریس آمیخته حاوی نانوذرات تراوا"، چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، مهرماه 1391.

29.     کیوان محمدقیماسی، امید بختیاری، تورج محمدی، " اثر سخت شدن زنجیره‌های پلیمری در مدل بروگمن برای پیش‌بینی تراوایی غشا ماتریس آمیخته حاوی نانوذرات تراوا، سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، اردیبهشت‌ماه 1391.

30.     امید بختیاری، نسرین صادقی؛ "مقایسه فنی و اقتصادی روش‌های مختلف شیرین‌سازی گاز طبیعی"، سومین همایش سالانه دانشگاه رازی، آذرماه 1391.

31.     امید بختیاری، هانیه فریدنی، هاجر رجعتی، تورج محمدی؛ "پیش‌بینی شار گازهای تراوش‌کننده از غشا زئولیتی DD3R"، سومین همایش سالانه دانشگاه رازی، آذرماه 1391.

32.     امید بختیاری، کیوان محمدقیماسی، محمد پیدایش، تورج محمدی، " اثر مسدود شدن حفرات در مدل چیو و گلانت برای پیش‌بینی تراوایی غشا ماتریس آمیخته حاوی نانوذرات تراوا"، سومین همایش سالانه دانشگاه رازی، آذرماه 1391.

33.     مرجان عفت‌پناهی، امید بختیاری، تورج محمدی، "پیش‌بینی تراوش از میان غشاهای ماتریس آمیخته با مدل بروگمن"، اولین کنفرانس بین‌المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی، خردادماه 1391.

34.     هاجر رجعتی، امید بختیاری، تورج محمدی، "مدل‌سازی مولکولی فرآیند تراوش گازها از میان غشاهای ماتریس آمیخته"، اولین کنفرانس بین‌المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی، خردادماه 1391.

35.     امید بختیاری، محمد پیدایش، تورج محمدی، "ساخت غشا ماتریس آمیخته پلی‌ایمید - زئولیت برای جداسازی دی‌اکسید کربن ازگازطبیعی"، چهارمین همایش سالانه دانشگاه رازی، آذرماه 1392.

36. Omid Bakhtiari, Nasrin Sadeghi, “The formed voids around filler particles impact on the mixed matrix membranes’ gas permeabilities”, 2nd international conference on Chemical Science and Engineering (ICCSE 2013), Kuala Lampur, Malaysia, 2013.

37.   امید بختیاری، نسرین صادقی، "مقایسه فرآیندهای گوناگون شیرین‌سازی گاز طبیعی"، سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری‌های نوین، آبان 1392، اصفهان.

38.   آزاده کاروان، تورج محمدی، امید بختیاری، محمد خلیلی، "مدل‌سازی نم‌زدایی گاز طبیعی با فن‌آوری غشایی برای پیش‌گیری از تشکیل هیدرات گازی"، سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری‌های نوین، آبان 1392، اصفهان.

39.     کیوان محمدقیماسی، محمد پیدایش، امید بختیاری و تورج محمدی، "پیش‌بینی تراوایی گاز CO2 و CH4 از میان غشا ماتریس آمیخته SAPO-34-Matrimid با استفاده از مدل لوئیس و نیلسن"، دومین همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی، دانشگاه تهران، همایش خردادماه 1394.

40.     کیوان محمدقیماسی، محمد پیدایش، امید بختیاری و تورج محمدی، "مدل‌سازی غشا ماتریس آمیخته Sigma-1-Matrimid با استفاده از مدل چیو و گلانت"، دومین همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی، دانشگاه تهران، همایش خردادماه 1394.

41.     امید بختیاری، نسرین صادقی، "Modification of the Maxwell Model for prediction of MMMs’ performance with the formed voids"، دومین همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی، دانشگاه تهران، همایش خردادماه 1394.

42.     امید بختیاری، تورج محمدی، " Polyimide nanocomposite membranes preparation and characterization using nanosized 4A zeolite for CO2/CH4 separation"، دومین همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی، دانشگاه تهران، همایش خردادماه 1394.

43.   امید بختیاری، تورج محمدی، " Modification of the polyimide nanocomposite membranes preparation and characterization using nanosized 4A zeolite for CO2/CH4 separation، دومین همایش ملی غشا و فرآیندهای غشایی، دانشگاه تهران، همایش خردادماه 1394.

44.   صفورا علی‌محمدی و امید بختیاری، "شبیه‌سازی CFD جداسازی تراوش تبخیری بوتانول از مخلوط رقیق آبی استون / بوتانول / اتانول (ABE) با غشا هیبریدیPDMS/1-silica"، سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی، شهریورماه 1395، تهران، ایران.

45.   زهرا نوروزی، امید بختیاری، کیوان محمدقیماسی، "ساخت و ارزیابی غشا ماتریس آمیخته PEBAX/Titanium oxide nanotube برای جداسازی دی‌اکسید کربن از متان"، چهارمین همایش ملی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی پتروگس، تهران، آذرماه 1395.

 

پیشینه کاری:

Ø     تدریس درس ترمودینامیک 1 در دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک (شش ترم)،

Ø     تدریس درس روش تحقیق ترم دانشگاه علم و صنعت ایران (پنج ترم)،

Ø     تدریس درس تصفیه آب و پساب، دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک (یک ترم)،

Ø     تدریس درس‌های موازنه جرم و انرژی، فرآیندهای پتروشیمی،فرآیندهای فرآوری گاز طبیعی، محاسبات عددی،فرآیندهای غشایی، ریاضی مهندسی و ریاضی مهندسی پیشرفته، راکتور پیشرفته و جذب سطحی پیشرفته، از سال 1389 تا کنون - دانشگاه رازی،

Ø     تدریس درس فرآیندهای گاز و عملیات واحد 1 و 2 از سال 1390 تا سال 1393 - دانشگاه صنعتی کرمانشاه،

Ø     استادیار گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه رازی (از مهرماه 1390 تا کنون).

 

مهارتهای کامپیوتری:

Ø     نرم افزارهای عمومی: Office

Ø     نرم افزارهای تخصصی:C++، Matlab، Fluent،Pipesimو HYSYS.

 

پروژه‌های انجام شده:

Ø     تغلیظ آزمایشگاهی لیزین هیدروکلراید با فرآیند آلترافیراسیون - سازمان گسترش و نوسازی صنایع، 1384.

Ø     ساخت دستگاه‌های آزمایشگاهی میکروفیلتر، آلترافیلتر، نانوفیلتر و اسمز معکوس - مرکز پژوهشی فرآیندهای جداسازی غشایی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1386.

Ø     ساخت دستگاه آزمایشگاهی ترواش تبخیری، - مرکز پژوهشی فرآیندهای جداسازی غشایی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1386.

Ø     ساخت دستگاه آزمایشگاهی اندازه‌گیری تراوش گازی از میان غشاها - مرکز پژوهشی فرآیندهای جداسازی غشایی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1387.

Ø     بررسی درستی نرم‌افزارهای پیش‌بینی تراوش گاز از میان دول‌های غشایی - پژوهشگاه صنعت نفت، 1388.

Ø     تهیه نرم‌افزار پیش‌بینی تراوش گاز از میان مدول‌های صفحه و قاب - پژوهشگاه صنعت نفت، 1389.

Ø     ساخت غشاهای ماتریس آمیخته برای زدودن دی‌اکسید کربن از متان، صندوق حمایت از پژوهشگران کشور، 1390.

Ø     ساخت دستگاه آزمایشگاهی اندازه‌گیری تراوش گازها از میان غشاها، بنیاد ملی نخبگان، 1393.

Ø      "تدوین دانش فنی، ساخت مدول و غشاهای میکروفیلتر سرامیکی مونولیتی به طول cm 30 جهت تصفیه پساب"، شرکت صنایع نوین، 1396.

Ø      "جداسازی دی‌اکسید کربن از متان با استفاده از غشاهای نانوکامپوزیت بر پایه کوپلیمر و مدل‌سازی آن"، صندوق حمایت از پژوهشگران کشور، 1395، مجری، در حال انجام.

 

ثبت اختراع:

Ø                 افزایش اندازه غشاهای میکروفیلتر به اندازه صنعتی (cm 50)، 1389.

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فرآیندهای پتروشیمی 1416113 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
موازنه انرژی و مواد 1416089 4 01 | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
فرآیندهای جداسازی غشای 1416235 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
ریاضیات مهندسی پیشرفته 1416345 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
فرآیندهای پتروشیمی 1416113 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/21 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
فرآیندهای جذب سطحی پیشرفته 1416343 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/26 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
ترمودینامیک مهندسی شیمی 1 1416111 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
فرآیندهای پتروشیمی 1416113 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
موازنه انرژی و مواد 1416089 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
فرآیندهای جداسازی غشای 1416235 3 01 نامشخص 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
فرآیندهای پتروشیمی 1416113 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
فرآیندهای جداسازی غشای 1416235 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
ریاضیات مهندسی پیشرفته 1416345 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
موازنه انرژی و مواد 1416089 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1