اعضای هیات علمی

محمدرضا حقی

محمدرضا حقی

محمدرضا حقی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 

طرح درس روستا 2                               طرح درس طراحی معماری و شهرسازی

 

فیلم جلسات دروس نیمسال تحصیلی دوم 99-1398

               درس روستا 2                     درس طراحی معماری و شهرسازی     
فایل جلسه اول مجازی (43 مگابایت) فایل جلسه اول مجازی (56 مگابایت)
فایل جلسه دوم مجازی (74 مگابایت) فایل جلسه دوم مجازی (98 مگابایت)
فایل جلسه سوم مجازی (46 مگابایت) فایل جلسه سوم مجازی (59 مگابایت)
فایل جلسه چهارم مجازی (50 مگابایت) فایل جلسه چهارم مجازی( 55 مگابایت)
فایل جلسه پنجم مجازی (40 مگابایت) فایل جلسه پنجم مجازی (52 مگابایت)
فایل جلسه ششم مجازی (51 مگابایت) فایل جلسه ششم مجازی (44 مگابایت)
فایل جلسه هفتم مجازی (27 مگابایت) فایل جلسه هفتم مجازی (33 مگابایت)
فایل جلسه هشتم مجازی (45 مگابایت) فایل جلسه هشتم مجازی (38 مگابایت)
فایل جلسه نهم مجازی (42 مگابایت) فایل جلسه نهم مجازی (45 مگابایت)
فایل جلسه دهم مجازی (36 مگابایت) +  پیوست تحقیقاطلاعیه یک فایل جلسه دهم مجازی (48 مگابایت)   + اطلاعیه یک
فایل جلسه یازدهم مجازی (38 مگابایت) + اطلاعیه دو فایل جلسه یازدهم مجازی (38 مگابایت) + اطلاعیه دو
فایل جلسه دوازدهم مجازی (13 مگابایت) فایل جلسه دوازدهم مجازی (42 مگابایت)

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روستا 2 1424132 3 02 هرهفته شنبه (09:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (11:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/04 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روستا 2 1424132 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 11:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/04 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
طراحی معماری و شهرسازی 1414030 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/03 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روستا 2 1424132 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397 طرح درس
طراحی معماری و شهرسازی 1414030 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
هندسه مناظر و مرایا 1424043 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
روستا 1 1424128 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
طراحی معماری و شهرسازی 1414030 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 8 نتیجه
از 1