اعضای هیات علمی

محمدرضا حقی

محمدرضا حقی

محمدرضا حقی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روستا 2 1424132 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
طراحی معماری و شهرسازی 1414030 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
هندسه مناظر و مرایا 1424043 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
روستا 1 1424128 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
طراحی معماری و شهرسازی 1414030 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
نمایش 5 نتیجه