اعضای هیات علمی

محمد مرادی

change-logo

محمد مرادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 34343213-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه ماشین 2 1412473 1 02 1398/11/03 (17:00 - 19:00) ترم اول 1398
بررسی حالات گذرادر سیستمهای قدرت 1412508 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
حفاظت و رله ها 1412478 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
عایقها و فشار قوی 1412477 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
طرح پست های فشار قوی و پروژه 1412595 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
فناوری عایقها و فشار قوی 1412615 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/04/01 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
ماشینهای الکتریکی2 1412340 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
ماشینهای الکتریکی 3 1412474 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/22 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه ماشین 2 1412473 1 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (18:00 - 19:00) ترم اول 1397
بررسی حالات گذرادر سیستمهای قدرت 1412508 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/03 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
حفاظت و رله ها 1412478 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
عایقها و فشار قوی 1412477 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/27 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
بررسی حالات گذرادر سیستمهای قدرت 1412508 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
حفاظت و رله ها 1412478 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
عایقها و فشار قوی 1412477 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
ماشینهای الکتریکی2 1412340 2 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
طرح پست های فشار قوی و پروژه 1412595 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/17 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
حفاظت و رله ها 1412478 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
فناوری عایقها و فشار قوی 1412615 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
ماشینهای الکتریکی2 1412340 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1