اعضای هیات علمی

میترا جوان

میترا جوان

میترا جوان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

فعالیت های اجراییلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پروژه مهندسی آب و فاضلاب 1414358 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/23 (12:00 - 13:00) ترم اول 1398
مهندسی آب و فاضلاب 1414057 2 01 1398/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
هیدرولیک پیشرفته (مهندسی آب) 1414184 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
هیدرولوژی مهندسی 1414056 2 01 1398/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آب 1 1414162 3 01 هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
هیدرولیک محاسباتی 1414249 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/29 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
هیدرولوژی مهندسی 1414056 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/19 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
هیدرولیک 1414054 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
هیدرولیک پیشرفته (مهندسی آب) 1414184 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
هیدرولوژی مهندسی 1414056 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
پروژه یک واحدی مهندسی آب و فاضلاب 1414344 1 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1396
مهندسی آب و فاضلاب 1414057 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/27 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
هیدرولیک پیشرفته (مهندسی آب) 1414184 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
هیدرولوژی مهندسی 1414056 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آب 1 1414162 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مدلهای آشفتگی 1414318 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
هیدرولیک 1414054 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1