اعضای هیات علمی

محمد حاجی عزیزی

محمد حاجی عزیزی

محمد حاجی عزیزی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 09128313996
اتاق: گروه عمران-144
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

Resume:Press the Link

Mohammad Hajiazizi, Ph.D