اعضای هیات علمی

مجید رستمی قلعه لانی

نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
معماری اسلامی1 1424195 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
بیان معماری 2 1424178 2 03 | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
طراحی معماری 5 1424125 5 01 | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
آشنایی با معماری اسلامی 1424129 4 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/21 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
طراحی معماری 2 1424122 5 01 | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
بیان معماری 2 1424178 2 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
بیان معماری 2 1424178 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
طراحی معماری 5 1424125 5 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
آشنایی با معماری اسلامی 1424129 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
طراحی معماری 2 1424122 5 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 18:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
آشنایی با معماری اسلامی 1424129 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
بیان معماری 1 1424041 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
طراحی معماری 2 1424122 5 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (13:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 17:30 ) | هفته های فرد پنج شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
برداشت از بناهای تاریخی 1424016 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395 طرح درس
درک و بیان محیط 1424040 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395 طرح درس
طراحی معماری 5 1424125 5 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 16 نتیجه
از 1