اعضای هیات علمی

مهراد پاک نژاد

مهراد پاک نژاد

مهراد پاک نژاد    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه ترمودینامیک 1418021 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/19 (12:30 - 13:30) ترم دوم 1397
تاسیسات مکانیکی و برقی 1414068 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
ترمودینامیک 2 1418020 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
ترمودینامیک پیشرفته 1418238 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
سوخت و احتراق 1418074 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/29 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
نیروگاهها ( حرارتی ،آبی وهسته ای ) 1418049 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه ترمودینامیک 1418021 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/25 (12:00 - 13:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه ترمودینامیک 1418021 1 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/25 (12:00 - 13:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه ترمودینامیک 1418021 1 03 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (12:00 - 13:00) ترم اول 1397
انتقال حرارت 1 1418250 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
انتقال حرارت تشعشع 1418231 3 01 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه 1418283 3 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 1418084 1 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (12:00 - 13:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه ترمودینامیک 1418021 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (12:00 - 13:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه ترمودینامیک 1418021 1 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (12:00 - 13:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه ترمودینامیک 1418021 1 03 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (12:00 - 13:00) ترم اول 1396
ترمودینامیک 2 1418020 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه 1418283 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مباحث منتخب در انتقال حرارت 1418349 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
تولید انرژی الکتریکی 1412593 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2