اعضای هیات علمی

مزدک رادملکشاهی

مزدک رادملکشاهی

مزدک رادملکشاهی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 34343209-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیستم های دیجیتال1 1412573 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/19 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
طراحی سیستم های ریز پردازنده ای 1412597 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا 1412602 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
طراحی سیستم های ریز پردازنده ای 1412597 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
ساخت ادوات سیستم های میکرو الکترو مکانیک 1412552 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
سیستم های دیجیتال1 1412573 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا 1412602 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
طراحی سیستم های ریز پردازنده ای 1412597 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
الکترونیک 1 1412451 2 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا 1412602 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
سیستم های دیجیتال2 1412574 3 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
طراحی سیستم های ریز پردازنده ای 1412597 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
ساخت ادوات سیستم های میکرو الکترو مکانیک 1412552 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1