اعضای هیات علمی

مزدک رادملکشاهی

مزدک رادملکشاهی

مزدک رادملکشاهی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 34343209-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی سیستم های ریز پردازنده ای 1412597 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
ساخت ادوات سیستم های میکرو الکترو مکانیک 1412552 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
سیستم های دیجیتال1 1412573 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا 1412602 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
طراحی سیستم های ریز پردازنده ای 1412597 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
الکترونیک 1 1412451 2 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا 1412602 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
سیستم های دیجیتال2 1412574 3 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
طراحی سیستم های ریز پردازنده ای 1412597 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
ساخت ادوات سیستم های میکرو الکترو مکانیک 1412552 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1