اعضای هیات علمی

مهنوش بیگلری

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تحلیل خطر پذیری سازه ها در برابر زلزله 1414215 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
دینامیک خاک 1414221 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/03 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اصول مهندسی تونل 1414212 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول مهندسی زلزله و باد 1414084 3 01 | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
لرزه شناسی و مهندسی زلزله 1414297 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/21 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
دینامیک خاک 1414201 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/25 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
تحلیل خطر پذیری سازه ها در برابر زلزله 1414215 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
زمین شناسی مهندسی 1414032 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/29 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
اصول مهندسی زلزله و باد 1414084 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
رفتار خاکهای نیمه اشباع 1414216 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
لرزه شناسی و مهندسی زلزله 1414297 3 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
اصول مهندسی زلزله و باد 1414084 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
لرزه شناسی و مهندسی زلزله 1414297 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
اصول مهندسی تونل 1414212 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
پایش سلامت سازه ها 1414278 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
تحلیل خطر زلزله 1414303 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 16 نتیجه
از 1