اعضای هیات علمی

مهنوش بیگلری

مهنوش بیگلری

مهنوش بیگلری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل خطر پذیری سازه ها در برابر زلزله 1414215 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
دینامیک خاک 1414201 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/25 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
زمین شناسی مهندسی 1414032 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/29 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
اصول مهندسی زلزله و باد 1414084 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
رفتار خاکهای نیمه اشباع 1414216 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
لرزه شناسی و مهندسی زلزله 1414297 3 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
اصول مهندسی زلزله و باد 1414084 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
لرزه شناسی و مهندسی زلزله 1414297 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
اصول مهندسی تونل 1414212 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
پایش سلامت سازه ها 1414278 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
تحلیل خطر زلزله 1414303 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1