اعضای هیات علمی

مجتبی احمدی

مجتبی احمدی

مجتبی احمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال جرم 1416097 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
انتقال جرم پیشرفته 1416175 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
پدیده های انتقال در سیستم های بیولوژیک 1416267 3 01 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
انتقال جرم 1416097 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
انتقال جرم پیشرفته 1416175 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/18 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
بیوتکنولوژی محیط زیست 1416348 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
انتقال جرم 1416097 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
انتقال جرم پیشرفته 1416175 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
پدیده های انتقال در سیستم های بیولوژیک 1416267 3 01 هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
انتقال جرم 1416097 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
انتقال جرم پیشرفته 1416175 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
بیوتکنولوژی محیط زیست 1416348 3 01 نامشخص 1396/11/04 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
پدیده های انتقال در سیستم های بیولوژیک 1416267 3 01 هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
انتقال جرم 1416097 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
انتقال جرم پیشرفته 1416175 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
بیوتکنولوژی محیط زیست 1416348 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1