اعضای هیات علمی

لاله رجبی

لاله رجبی

لاله رجبی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آزمایشگاه شیمی آلی 1416199 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه شیمی آلی 1416199 1 03 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه شیمی آلی 1416199 1 02 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه شیمی آلی 1416199 1 04 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
شیمی آلی مهندسی 1416198 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون 1416241 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
آزمایشگاه شیمی آلی 1416199 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (17:00 - 18:00) ترم اول 1396 طرح درس
آزمایشگاه شیمی آلی 1416199 1 03 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (17:00 - 18:00) ترم اول 1396 طرح درس
آزمایشگاه شیمی آلی 1416199 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (17:00 - 18:00) ترم اول 1396 طرح درس
پلاستیک های تقویت شده با الیاف(کامپوزیت) 1416387 3 01 نامشخص 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
شیمی آلی مهندسی 1416198 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
پلاستیک های تقویت شده با الیاف(کامپوزیت) 1416387 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
شیمی آلی مهندسی 1416198 3 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 13 نتیجه
از 1