اعضای هیات علمی

لاله رجبی

لاله رجبی

لاله رجبی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون 1416241 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه شیمی آلی 1416199 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (17:00 - 18:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه شیمی آلی 1416199 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (17:00 - 18:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه شیمی آلی 1416199 1 03 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (17:00 - 18:00) ترم اول 1396
پلاستیک های تقویت شده با الیاف(کامپوزیت) 1416387 3 01 نامشخص 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
شیمی آلی مهندسی 1416198 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
پلاستیک های تقویت شده با الیاف(کامپوزیت) 1416387 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
شیمی آلی مهندسی 1416198 3 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1