اعضای هیات علمی

ابراهیم خلیل زاده وحیدی

ابراهیم خلیل زاده وحیدی

ابراهیم خلیل زاده وحیدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 00988334283264
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل سازه ها 1 1414042 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
سازه های بتن آرمه 1 1414044 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/22 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
سازه های بتن آرمه پیشرفته 1414180 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
اصول مهندسی پل 1414077 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
پروژه سازه های بتن آرمه 1414346 1 01 هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1397
تحلیل سازه ها 2 1414083 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
تئوری الاستیسیته 1414264 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
تحلیل سازه ها 2 1414083 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
تئوری الاستیسیته 1414264 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
سازه های بتن آرمه 1 1414044 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
ایستایی 1424072 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
اصول مهندسی پل 1414077 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
پروژه سازه های بتن آرمه 1414346 1 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
تحلیل سازه ها 1 1414042 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
سازه های بتن آرمه پیشرفته 1414180 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1