اعضای هیات علمی

جهانگیر خزائی

جهانگیر خزائی

جهانگیر خزائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب



مقالات



همایش ها




هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مقاومت مصالح 2 1414089 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
مهندسی سیستم ها 1414066 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
مکانیک خاک پیشرفته 1414198 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
مهندسی پی 1414052 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
مکانیک خاک پیشرفته 1414198 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مهندسی پی 1414052 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته در مهندسی ژئوتکنیک 1414144 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
روشهای اجرا گود و سازه نگهبان 1414341 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/30 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مباحث ویژه در مهندسی ژئوتکنیک- مانیتورینگ 1414182 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1