اعضای هیات علمی

جهانگیر خزائی

جهانگیر خزائی

جهانگیر خزائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 34274546 و 34343099
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

سوابق تحصیلی:

دکترای ژئوتکنیک                       دانشگاه پلی تکنیک تهران                  1388

کارشناسی ارشد ژئوتکنیک             دانشگاه پلی تکنیک تهران                  1375

کارشناسی مهندسی عمران            دانشگاه بوعلی سینا همدان                1373

 

 

جذابیت های پژوهشی :

  • گودبرداری و پایداری ترانشه ها
  • مدل سازی عددی و فیزیکی
  • اندرکنش خاک و سازه
  •  بهسازی و تثبیت خاک
  • ژئوتکنیک زیست محیطی  

 

 

جزوات آموزشی:

 

 

جزوه مهندسی پی(فصل: ظرفیت باربری)- نشست - طراحی سازه ای پی(بخش 1) - طراحی سازه ای پی(بخش 2) - تحلیل و طراحی دیوارهای حائل - نشریه 308

 

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته در ژئوتکنیک

جزوه مهندسی سیستمها-برنامه ریزی خطی ، جزوه بخش دوم(کنترل پروژه)

گودبرداری در محیط های شهری: (بخش 1) - (بخش 2)

 

 

 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته در مهندسی ژئوتکنیک 1414144 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/04 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مهندسی پی 1414052 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/01 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مهندسی سیستم ها 1414066 2 01 1399/03/25 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدل سازی رفتار خاک 1414330 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
مکانیک خاک پیشرفته 1414198 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
مهندسی پی 1414052 2 01 1398/10/29 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
مقاومت مصالح 2 1414089 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مهندسی سیستم ها 1414066 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مکانیک خاک پیشرفته 1414198 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
مهندسی پی 1414052 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
مکانیک خاک پیشرفته 1414198 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
مهندسی پی 1414052 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته در مهندسی ژئوتکنیک 1414144 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
روشهای اجرا گود و سازه نگهبان 1414341 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/30 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مباحث ویژه در مهندسی ژئوتکنیک- مانیتورینگ 1414182 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 15 نتیجه
از 1