اعضای هیات علمی

جعفر جماعتی

جعفر جماعتی

جعفر جماعتی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 34343007-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال حرارت جابجایی 1418218 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/25 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
مکانیک سیالات پیشرفته 1418233 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
اصول انتقال جرم و حرارت 1428052 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آموزشهای مهارتی مهندسی مکانیک 1418999 0 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/30 (12:30 - 13:00) ترم دوم 1397
انتقال حرارت جابجایی 1418218 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/04/01 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
کارگاه ماشین ابزار 1418086 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/29 (12:30 - 13:30) ترم دوم 1397
محاسبات عددی پیشرفته 1418224 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
مکانیک سیالات 1 1418022 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
مکانیک سیالات پیشرفته 1418233 3 01 هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
تبدیل مستقیم انرژی 1418260 3 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
محاسبات عددی پیشرفته 1418224 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مقدمه ای بر سیالات محاسباتی 1418289 3 01 هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (13:00 - 16:00) ترم اول 1396
مکانیک سیالات 2 1418023 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
پدیده های انتقال 1426057 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
پدیده های انتقال 1426002 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00 ) 1396/03/17 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
ترمو دینامیک عمومی 1428001 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مکانیک سیالات 2 1418023 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1