اعضای هیات علمی

ایمان عشایری

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
استاتیک 1414029 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زبان تخصصی 1414069 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/05 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
طراحی لرزه ای سازه ها های ویژه 1414276 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ارتعاشات تصادفی 1414226 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
دینامیک (عمومی) 1414035 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش اجزای مرزی 1414237 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/29 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان تخصصی 1414069 2 01 1398/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
استاتیک 1414029 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
اصول مهندسی زلزله و باد 1414084 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/25 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
طراحی لرزه ای سازه ها های ویژه 1414276 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/18 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
ارتعاشات تصادفی 1414226 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
دینامیک (عمومی) 1414035 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397 طرح درس
روش اجزای مرزی 1414237 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
ارتعاشات تصادفی 1414226 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/07 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
دینامیک (عمومی) 1414035 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
رفتار خاکهای نیمه اشباع 1414216 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
طراحی لرزه ای سازه ها های ویژه 1414276 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396 طرح درس
استاتیک 1414029 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
اصول مهندسی زلزله و باد 1414084 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
پردازش سیگنال 1414295 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2