اعضای هیات علمی

حسن مرادی چشمه بیگی

حسن مرادی چشمه بیگی

حسن مرادی چشمه بیگی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 34343214-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/22 (20:00 - 21:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/22 (20:00 - 21:00) ترم دوم 1397
انرژی های نو 1412482 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
روش اجزاء محدود 1412230 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/25 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
ماشینهای الکتریکی 1 1412240 2 02 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/30 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
ماشینهای الکتریکی 1 1412240 2 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/30 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
ماشینهای الکتریکی مخصوص 1412479 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/24 (19:00 - 20:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (19:00 - 20:00) ترم اول 1397
طراحی ماشینهای الکتریکی 1412528 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
ماشینهای الکتریکی 1 1412240 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
ماشینهای الکتریکی2 1412340 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
ماشینهای الکتریکی2 1412340 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
کنترل محرکه های الکتریکی 1412616 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/05 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
ماشینهای الکتریکی 1 1412240 2 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/04 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
ماشینهای الکتریکی2 1412340 2 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
ماشینهای الکتریکی مخصوص 1412479 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
روش اجزاء محدود 1412230 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
ماشینهای الکتریکی 1 1412240 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
ماشینهای الکتریکی 1 1412240 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2