اعضای هیات علمی

حسن مرادی چشمه بیگی

حسن مرادی چشمه بیگی

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
انرژی های نو 1412482 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/03 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش اجزاء محدود 1412230 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ماشینهای الکتریکی 1 1412240 2 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/05 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ماشینهای الکتریکی 1 1412240 2 02 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/05 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ماشینهای الکتریکی مخصوص 1412479 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/25 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
طراحی ماشینهای الکتریکی 1412528 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
ماشینهای الکتریکی 1 1412240 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
ماشینهای الکتریکی2 1412340 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
ماشینهای الکتریکی2 1412340 2 01 1398/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/22 (20:00 - 21:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/22 (20:00 - 21:00) ترم دوم 1397 طرح درس
انرژی های نو 1412482 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
روش اجزاء محدود 1412230 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/25 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
ماشینهای الکتریکی 1 1412240 2 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/30 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
ماشینهای الکتریکی 1 1412240 2 02 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/30 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
ماشینهای الکتریکی مخصوص 1412479 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (19:00 - 20:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 1412577 1 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/24 (19:00 - 20:00) ترم اول 1397 طرح درس
طراحی ماشینهای الکتریکی 1412528 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
ماشینهای الکتریکی 1 1412240 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2