اعضای هیات علمی

حمیدرضا اشرفی

حمیدرضا اشرفی

حمیدرضا اشرفی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ایستایی 1424072 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
پایداری سازه ها 1414179 3 01 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
مصالح ساختمانی 1414037 0 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397 طرح درس
مقاومت مصالح 1 1414036 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
مقاومت مصالح و سازه های فلزی 1424024 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
مهندسی محیط زیست 1414116 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
مهندسی محیط زیست 1414116 2 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
پایداری سازه ها 1414179 3 01 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
مصالح ساختمانی 1414037 0 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/25 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
مقاومت مصالح 1 1414036 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
مهندسی محیط زیست 1414116 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
پایداری سازه ها 1414179 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
تکنولوژی بتن 1414209 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
روشهای اجرایی ساختمان(نطری) 1414135 0 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00 ) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
زبان تخصصی 1414069 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
فناوری بتن های خاص 1414259 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مقاومت مصالح 2 1414089 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 17 نتیجه
از 1