اعضای هیات علمی

قامت پرویزی

قامت پرویزی

قامت پرویزی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با معماری جهان 1424076 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
برداشت از بناهای تاریخی 1424016 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
برداشت از بناهای تاریخی 1424016 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
ساختمان 1 1424131 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
طراحی معماری 2 1424122 5 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397
طراحی فنی 1424141 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
طراحی فنی 1424141 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1396
طراحی معماری 4 1424124 5 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00 ) | هفته های فرد پنج شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
برداشت از بناهای تاریخی 1424016 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
طراحی معماری 5 1424125 5 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1