اعضای هیات علمی

قامت پرویزی

قامت پرویزی

قامت پرویزی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با معماری جهان 1424076 2 01 1398/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
تعمیر و نگهداری ساختمان 1424094 2 01 هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
تنظیم شرایط محیطی 1424138 2 01 1398/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
رسم فنی و نقشه کشی ساختمان 1414028 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00 ) 1398/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
رسم فنی و نقشه کشی ساختمان 1414028 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته شنبه (15:30 - 16:30 ) 1398/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
آشنایی با معماری جهان 1424076 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
برداشت از بناهای تاریخی 1424016 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
برداشت از بناهای تاریخی 1424016 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
ساختمان 1 1424131 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
طراحی معماری 2 1424122 5 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397
طراحی فنی 1424141 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
طراحی فنی 1424141 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1396
طراحی معماری 4 1424124 5 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00 ) | هفته های فرد پنج شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
برداشت از بناهای تاریخی 1424016 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
طراحی معماری 5 1424125 5 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1