اعضای هیات علمی

غلامرضا مرادی

غلامرضا مرادی

غلامرضا مرادی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

الف)دروس تحصیلات تکمیلی

ردیف

عنوان درس

فایل ارایه

تکلیف

یادداشت       

1

ترمودینامیک پیشرفته

(طرح درس)

قسمت 1

قسمت 2

قسمت 3

قسمت 4

شماره 1

 

2

کاتالیست های ناهمگن

(طرح درس)

فصل اول

 داخل فایل ارایه

 

3

خواص ترموفیزیکی سیالات

(طرح درس)

 فصل اول

فصل دوم

 تمرینات اخر فصل اول

 

 

 

ب)دروس کارشناسی( طرح درس ترمودینامیک 1  و طرح درس ترمو دینامیک 2)

ردیف

عنوان درس

فایل ارایه

تکلیف

ضمیمه

1

ترمودینامیک 1 م.ش

فصل 2

تکمیل فصل 2

تکلیف 1

جدول خواص بخار آب

2

ترمودینامیک 2 م.ش

فصل 7

فصل 8

تمرین اضافی فصل 8

فصل 9

 

 

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
پیش بینی خواص ترمودینامیکی سیالات 1416351 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ترمودینامیک پیشرفته 1416231 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ترمودینامیک مهندسی شیمی 1 1416111 3 02 | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 1416092 3 01 | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کاتالیستهای غیر همگن 1416336 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ترمودینامیک پیشرفته 1416231 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
ترمودینامیک مهندسی شیمی 1 1416111 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/21 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 1416092 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
پیش بینی خواص ترمودینامیکی سیالات 1416351 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
ترمودینامیک پیشرفته 1416231 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/25 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
ترمودینامیک مهندسی شیمی 1 1416111 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 1416092 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
ترمودینامیک پیشرفته 1416231 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 1416092 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
پیش بینی خواص ترمودینامیکی سیالات 1416351 3 01 نامشخص 1396/10/26 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396 طرح درس
ترمودینامیک پیشرفته 1416231 3 01 هفته های زوج دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
ترمودینامیک مهندسی شیمی 1 1416111 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
ترمودینامیک مهندسی شیمی 2 1416092 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
پیش بینی خواص ترمودینامیکی سیالات 1416351 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
ترمودینامیک مهندسی شیمی 1 1416111 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2