اعضای هیات علمی

غلامرضا کریمی

غلامرضا کریمی

غلامرضا کریمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 34343218-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی

  •   Low power Analog and Digital IC design
  •  RF IC design
  •  Modeling and simulation of RF mixed signal IC and microwave devices
  •  VLSI
  •  Neuromorphic VLSI

 

فیلترهای مجتمع

محتوای درس ( طرح درس )

توضیحات

دریافت فایل درس فیلتر مجتمع  ( جلسات مقدمات )

2 جلسه

برنامه برگزاری کلاس مجازی:

شنبه ها ساعت  9 - 10

سه شنبه ها 9-10 فرد

 3 جلسه

 فیلتر مجتمع جلسات 6-10

   3 جلسه

 

مدارهای مخابراتی

 

محتوای درس (طرح درس )

توضیحات

مدار مخابراتی- جلسات 1-2

2 جلسه

برنامه برگزاری کلاس مجازی:

 یکشنبه ها ساعت  9-10  

سه شنبه ها 9-10 زوج

مدار مخابراتی- جلسات 3-5

3جلسه

مدار مخابراتی جلسات 6-9

4 جلسه

 مدار مخابراتی جلسات 10-12

 3 جلسه

 مدار مخابراتی جلسه 13

  1 جلسه

مدار مخابراتی جلسه 14

 1 جلسه

تمرینات کلی درس مدارهای مخابراتی


 

مدارهای پالس و دیجیتال

 

محتوای درس (طرح درس )

توضیحات

مدارهای پالس و دیجیتال ( جلسات 1 و2 )

2 جلسه

برنامه برگزاری کلاس مجازی:

شنبه ها ساعت  2-4 فرد

چهارشنبه ها 8-10

مدارهای پالس و دیجیتال ( جلسات 3 تا 5 )

4 جلسه

   6-9 مدارهای پالس و دیجیتال 

 4 جلسه

   مدارهای پالس و دیجیتال  10-11

 2 جلسه

 

 

 

 

 

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
مدارهای پالس و دیجیتال 1412598 3 02 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فیلترهای مجتمع 1412496 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/03 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدارهای مخابراتی 1412050 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
الکترونیک آنالوگ 1412373 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدارهای مجتمع خیلی فشرده(VLSI) 1412608 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
الکترونیک آنالوگ 1412373 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
فیلترهای مجتمع 1412496 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مدارهای مخابراتی 1412050 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
الکترونیک آنالوگ 1412373 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدارهای مجتمع خیلی فشرده(VLSI) 1412608 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدارهای مخابراتی 1412050 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
الکترونیک 1 1412451 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
مدارهای مجتمع خیلی فشرده(VLSI) 1412608 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
مدارهای مخابراتی 1412050 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
مدارهای پالس و دیجیتال 1412598 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مدارهای مجتع خطی پیشرفته 1412622 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مدارهای مجتمع خیلی فشرده(VLSI) 1412608 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مدارهای مخابراتی 1412050 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 18 نتیجه
از 1