اعضای هیات علمی

غلامرضا کریمی

غلامرضا کریمی

غلامرضا کریمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 34343218-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی

  •   Low power Analog and Digital IC design
  •  RF IC design
  •  Modeling and simulation of RF mixed signal IC and microwave devices
  •  VLSI
  •  Neuromorphic VLS

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
الکترونیک آنالوگ 1412373 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
مدارهای مجتمع خیلی فشرده(VLSI) 1412608 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
الکترونیک آنالوگ 1412373 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
فیلترهای مجتمع 1412496 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
مدارهای مخابراتی 1412050 3 01 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
الکترونیک آنالوگ 1412373 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
مدارهای مجتمع خیلی فشرده(VLSI) 1412608 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
مدارهای مخابراتی 1412050 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
الکترونیک 1 1412451 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
مدارهای مجتمع خیلی فشرده(VLSI) 1412608 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مدارهای مخابراتی 1412050 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
مدارهای پالس و دیجیتال 1412598 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مدارهای مجتع خطی پیشرفته 1412622 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مدارهای مجتمع خیلی فشرده(VLSI) 1412608 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
مدارهای مخابراتی 1412050 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1