اعضای هیات علمی

ابوالفضل فیروزه

change-logo

ابوالفضل فیروزه    (EN Page)

مربی
شماره تماس: 34343202-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
الکترونیک2 1412587 2 01 | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
الکترونیک 1 1412451 2 02 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
الکترونیک 1 1412451 2 01 | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدارهای الکتریکی 1 1412015 3 01 هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
الکترونیک2 1412587 2 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدارهای پالس و دیجیتال 1412598 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدارهای الکتریکی 1 1412015 3 02 | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدارهای الکتریکی 1 1412015 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه الکترونیک 1412571 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/20 (19:00 - 20:00) ترم دوم 1397 طرح درس
آزمایشگاه الکترونیک 1412571 1 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/20 (19:00 - 20:00) ترم دوم 1397 طرح درس
الکترونیک 1 1412451 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
الکترونیک 1 1412451 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مدارهای الکتریکی 1 1412015 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/26 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
الکترونیک2 1412587 2 02 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدارهای پالس و دیجیتال 1412598 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدارهای الکتریکی 1 1412015 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدارهای الکتریکی 1 1412015 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
الکترونیک2 1412587 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
مدارهای پالس و دیجیتال 1412598 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
الکترونیک آنالوگ 1412373 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2