اعضای هیات علمی

مجتبی فتحی

مجتبی فتحی

مجتبی فتحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تکنولوزی و بازرسی جوش و کارگاه 1414169 2 02 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
تکنولوزی و بازرسی جوش و کارگاه 1414169 2 03 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
تکنولوزی و بازرسی جوش و کارگاه 1414169 2 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/22 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
تکنولوژی بتن 1414209 2 01 1398/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
دینامیک سازه ها 1414176 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/02 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
سازه های فولادی 2 1414048 2 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
تکنولوژی بتن 1414209 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/22 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
سازه های فولادی 1 1414086 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
مقررات ملی ساختمان 1414342 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
مکانیک مواد مرکب 1414283 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
نگهداری ،تعمیر و ترمیم سازه ها 1414250 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/26 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
تکنولوزی و بازرسی جوش و کارگاه 1414169 2 02 هرهفته شنبه (16:15 - 17:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
تکنولوزی و بازرسی جوش و کارگاه 1414169 2 03 هرهفته شنبه (17:00 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
تکنولوزی و بازرسی جوش و کارگاه 1414169 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 16:15 ) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
پروژه سازه های فولادی 1414349 1 01 هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1397
تکنولوژی بتن 1414209 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
فناوری بتن های خاص 1414259 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
پروژه سازه های فولادی 1414349 1 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1396
تکنولوژی بتن 1414209 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
دینامیک سازه ها 1414176 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2