اعضای هیات علمی

فاطمه بشی پور

فاطمه بشی پور

فاطمه بشی پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی به کمک کامپیوتر( 1416394 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/21 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی 1416110 1 01 1398/10/22 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
طراحی به کمک کامپیوتر( 1416394 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی 1416110 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی 1416110 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه انتقال حرارت 1416094 1 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1397
سینتیک و طراحی راکتور 1416100 4 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی 1416110 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (11:00 - 12:00) ترم اول 1397
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی 1416110 1 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (11:00 - 12:00) ترم اول 1397
سینتیک و طراحی راکتور 1416100 4 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی 1416110 1 03 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (17:00 - 18:00) ترم اول 1396
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی 1416110 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (17:00 - 18:00) ترم اول 1396
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی 1416110 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (17:00 - 18:00) ترم اول 1396
سینتیک و طراحی راکتور 1416100 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی 1416110 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/04/01 (17:00 - 18:00) ترم دوم 1395
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی 1416110 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/04/01 (17:00 - 18:00) ترم دوم 1395
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی 1416110 1 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/04/01 (17:00 - 18:00) ترم دوم 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1