اعضای هیات علمی

اسماعیل شریف زاده

اسماعیل شریف زاده

اسماعیل شریف زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 140
پست الکترونیکی: 

 

نام درس شماره جلسه مجازی جزوه طرح درس تاریخ آمون
موازنه مواد و انرژی  [15] [16] [17] [18]  (*****) (Book) (*****) ----
محاسبات عددی  [8] [9] [10] (*****) (*****) ----
کارگاه نرم افزار [8] [10] (*****)     (*****) (*****) ----
شمی آلی مهندسی [11] [13] [14] [15] (*****) (*****) ----

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روشهای عددی در مهندسی شیمی 1416423 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
موازنه انرژی و مواد 1416414 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه انتقال حرارت 1418061 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/26 (12:00 - 12:30) ترم دوم 1398 طرح درس
آزمایشگاه انتقال حرارت 1416094 1 01 نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
شیمی آلی مهندسی 1416198 3 02 | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کارگاه نرم افزار مهندسی 1416201 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کارگاه نرم افزار مهندسی 1416201 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نمایش 7 نتیجه
از 1