اعضای هیات علمی

الهام بختیاری منش

الهام بختیاری منش

الهام بختیاری منش    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: ۴۲۸۰۰۹۲(۸۳۳)۹۸+
اتاق: دانشکده مهندسی معماری
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی معماری 2 1424122 5 02 | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1398
مبانی نظری معماری 1424134 3 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
بیان معماری 1 1424041 2 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1396
سیراندیشه های معماری 1424149 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
مبانی نظری معماری 1424134 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
درک و بیان محیط 1424040 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
طراحی معماری 5 1424125 5 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
نظریه و روشهای طراحی 1424151 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1