اعضای هیات علمی

حسین بنکداری

حسین بنکداری

حسین بنکداری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
هیدرولوژی مهندسی پیشرفته 1414196 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
روش های آماری در هیدولوژی 1414343 3 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
مدلهای فیزیکی و اندازه گیری های میدانی 1414229 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
هیدرولوژی پیشرفته 1414326 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
هیدرولوژی مهندسی پیشرفته 1414196 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 5 نتیجه