اعضای هیات علمی

حسین بنکداری

حسین بنکداری

حسین بنکداری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدلهای فیزیکی و اندازه گیری های میدانی 1414229 3 01 هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/25 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
هیدرولوژی مهندسی پیشرفته 1414196 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
روش های آماری در هیدولوژی 1414343 3 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
هیدرولوژی مهندسی پیشرفته 1414196 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
مدلهای فیزیکی و اندازه گیری های میدانی 1414229 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
هیدرولوژی پیشرفته 1414326 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
هیدرولوژی مهندسی پیشرفته 1414196 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1