اعضای هیات علمی

آرش بیات

آرش بیات

آرش بیات    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تحلیل سازه ها 2 1414083 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
دینامیک (عمومی) 1414035 3 01 | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سازه های فولادی 2 1414048 2 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متره و براورد پروژه 1414065 1 01 هفته های فرد دو شنبه (15:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00 ) 1399/04/03 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مصالح ساختمانی 1414037 0 01 1399/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
استاتیک 1414029 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل سازه ها 1 1414042 3 01 هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/21 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
سازه های فولادی 1 1414086 3 01 هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/21 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
متره و براورد پروژه 1414065 1 01 هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 11:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 11:00 ) | هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:00 ) 1398/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
مصالح ساختمانی 1414037 0 01 1398/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
انرژی و توسعه پایدار 1414349 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم دوم 1397 طرح درس
تحلیل سازه ها 2 1414083 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
دینامیک (عمومی) 1414035 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
متره و براورد پروژه 1414065 1 01 هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
مصالح ساختمانی 1414037 0 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
استاتیک 1414029 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
تحلیل سازه ها 1 1414042 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
تکنولوژی بتن 1414209 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
سازه های فولادی 2 1414048 2 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
متره و براورد پروژه 1414065 1 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2