اعضای هیات علمی

مهدی امیری نژاد

مهدی امیری نژاد

مهدی امیری نژاد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1416099 1 03 نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1416099 1 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1416099 1 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1398
شیمی تجزیه 1416202 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
شیمی فیزیک مهندسی شیمی 1416098 3 01 1398/10/19 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی 1416103 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1416203 1 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1416203 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1416203 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1397
پدیده های سطحی 1416328 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/04/01 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
شیمی فیزیک مهندسی شیمی 1416098 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/22 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی 1416103 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/29 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1416099 1 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1416099 1 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1416099 1 05 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1397
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1416099 1 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1397
شیمی تجزیه 1416202 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
شیمی فیزیک مهندسی شیمی 1416098 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/23 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی 1416103 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
آزمایشگاه انتقال حرارت 1416094 1 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (17:00 - 18:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2