اعضای هیات علمی

علی امیری جا غرق

علی امیری جا غرق

علی امیری جا غرق    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 34343008-083
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات



همایش ها




هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انتقال حرارت 2 1418339 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
زبان تخصصی 1418039 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
ترمودینامیک 1 1418019 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
جریان های میکرو و نانو 1418338 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
زبان تخصصی 1418039 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
انتقال حرارت 1 1418250 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
ترمودینامیک 1 1418019 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
جریان های میکرو و نانو 1418338 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
انتقال حرارت 2 1418339 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
ترمودینامیک 2 1418020 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1