اعضای هیات علمی

علی امیری جا غرق

علی امیری جا غرق

علی امیری جا غرق    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 34343008-083
اتاق: 8
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

علائق پژوهشی:

  • جریان سیال و انتقال حرارت
  • انرژی‌های نو
  • جریان و انتقال حرارت در ابعاد میکرو و نانو
  • جریان‌های رقیقشده
  • روش شبیه‌سازی مستقیم مونت کارلو (DSMC)

 

طرح درس
مبانی کامپیوتر ریاضیات مهندسی مکانیک سیالات 1 جریان های میکرو و نانو
         

 

جزوه‌ دروس ارائه شده در نیمسال جاری (نیمسال دوم 1398):

مبانی کامپیوتر

ریاضیات مهندسی

مکانیک سیالات 1

جریان های میکرو و نانو

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

تمرین‌های بخش اول

فرترن-مقدمات

فرترن - شرط

فرترن - حلقه تکرار

فرترن - فرمت

 

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

تمرین‌های فصل اول

جلسه هفتم

فصل سوم

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

تمرین‌های فصل اول

جلسات پنجم و ششم

جلسه نهم

جلسه یازدهم

فصل 3

جلسه 17

جلسه اول

جلسه دوم

فصل دوم

فصل سوم

 
  • لطفا فایل تمرین‌های حل شده به آدرس a.amiri.stu@gmail.com ارسال شود.
     

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
جریان های میکرو و نانو 1418338 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/04 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مکانیک سیالات 1 1418022 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/01 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
انتقال حرارت 2 1418339 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/03/25 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
زبان تخصصی 1418039 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
ترمودینامیک 1 1418019 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
جریان های میکرو و نانو 1418338 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
زبان تخصصی 1418039 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
انتقال حرارت 1 1418250 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
ترمودینامیک 1 1418019 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
جریان های میکرو و نانو 1418338 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
انتقال حرارت 2 1418339 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
ترمودینامیک 2 1418020 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 12 نتیجه
از 1