اعضای هیات علمی

علی اکبر اختری

change-logo

علی اکبر اختری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی هیدرولیکی سازه ها 1414195 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
هیدرولیک 1414054 2 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
آب های زیر زمینی پیشرفته 1414186 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
روش اجزاء محدود 1414178 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
آب های زیر زمینی پیشرفته 1414186 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
طراحی هیدرولیکی سازه ها 1414195 3 01 هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:00 ) 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
هیدرولیک 1414054 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/07 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
آب های زیر زمینی پیشرفته 1414186 3 01 هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
سدهای بتنی 1414319 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1