اعضای هیات علمی

علی اکبر اختری

change-logo

علی اکبر اختری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آب های زیرزمینی 1414258 3 01 هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/29 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
سدهای بتنی 1414319 3 01 | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/21 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
هیدرولیک 1414054 2 01 هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
طراحی هیدرولیکی سازه ها 1414195 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/18 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
هیدرولیک 1414054 2 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397
آب های زیر زمینی پیشرفته 1414186 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
روش اجزاء محدود 1414178 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
آب های زیر زمینی پیشرفته 1414186 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
طراحی هیدرولیکی سازه ها 1414195 3 01 هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:00 ) 1396/11/03 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
هیدرولیک 1414054 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/07 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
آب های زیر زمینی پیشرفته 1414186 3 01 هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
سدهای بتنی 1414319 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1