اعضای هیات علمی

امیرهوشنگ اخویسی

change-logo

امیرهوشنگ اخویسی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اجزاء محدود2 1414314 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش اجزاء محدود 1414178 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/04 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سازه های فولادی 1 1414086 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران 1414070 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
انرژی و توسعه پایدار 1414349 3 01 نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
اندرکنش خاک وسازه 1414202 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله 1414076 2 01 1398/10/26 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398 طرح درس
کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران 1414070 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/28 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398 طرح درس
روش اجزاء محدود 1414178 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
سازه های فولادی 2 1414048 2 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/20 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1397 طرح درس
کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران 1414070 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/20 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397 طرح درس
اجزاء محدود2 1414314 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/24 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
اندر کنش خاک وسازه 1414334 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله 1414076 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/27 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
سازه های فولادی 1 1414086 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/23 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397 طرح درس
کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران 1414070 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397 طرح درس
اجزای محدوده پیشرفنه 1414187 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله 1414076 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/01 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396 طرح درس
سازه های فولادی 1 1414086 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396 طرح درس
انرژی و توسعه پایدار 1414349 3 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2