اعضای هیات علمی

مسعود آقاخانی

مسعود آقاخانی

مسعود آقاخانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشهای تولید و کارگاه 1418045 3 01 | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/01 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
زبان تخصصی 1418039 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/28 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
مباحث منتخب در جامدات 1418354 3 02 | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1398
مدیریت و کنترل پروژه 1418286 2 01 1398/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1398
روشهای تولید و کارگاه 1418045 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/17 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
شناخت فلزات صنعتی 1418253 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
کارگاه جوشکاری و ورقکاری 1418084 1 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 17:00 ) 1396/04/01 (11:30 - 12:00) ترم دوم 1395
مباحث منتخب در جامدات 1418354 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1