اعضای هیات علمی

ایوب تعاونی گیلان

ایوب تعاونی گیلان

ایوب تعاونی گیلان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 08334274530 داخلی 231
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسی سرامیک 1426068 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
اصول مهندسی سطح 1426066 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
پلیمرها(خواص،کاربرد،تولید) 1426075 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روشهای شناسایی و آنالیز مواد 1426067 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/03 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
روشهای نوین آنالیز مواد 1426021 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/03 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
نانو کامپوزیتها 1418314 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (08:00 - 11:00) ترم اول 1397
نانو مواد 1426073 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (13:30 - 16:30) ترم اول 1397
خوردگی و اکسیداسیون 1426022 3 01 هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
خوردگی و حفاظت مواد 1426071 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
روشهای نوین آنالیز مواد 1426021 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (13:30 - 16:30) ترم اول 1396
مواد پیشرفته 1426033 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
نانو کامپوزیتها 1418314 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (13:30 - 17:30) ترم اول 1396
نانو مواد1 1418304 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/24 (13:30 - 17:30) ترم اول 1396
انتقال مطالب علمی و فنی 1426010 1 01 هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
ترمودینامیک مواد 1 1426004 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
شناخت نانو ذرات وفرآیندهای سنتز آنها 1418323 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
علم مواد 1418018 3 01 هفته های فرد یک شنبه (18:00 - 20:00 ) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00 ) 1396/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
متالورژی پودر 1426020 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
متالورژی سطح و پوشش ها 1426036 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
مواد دیرگداز 1426030 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1